ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงรั้ววช,กบ

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศเปิดเผยราคากลาง-โครงการปรับปรุงรั้.pdf

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงรั้ว https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศเปิดเผยราคากลาง-โครงการปรับปรุงรั้.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ววิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศเปิดเผยราคากลาง-โครงการปรับปรุงรั้.pdf

แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางTORงานปรับปรุงรั้ววิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางTOR งานปรับปรุงรั้ว วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศเปิดเผยราคากลาง-โครงการปรับปรุงรั้.pdf

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ววิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

(ร่าง)ประกาศประกวดปรับปรุงรั้ว วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศเปิดเผยราคากลาง-โครงการปรับปรุงรั้.pdf

การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงรั้ว

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงรั้ว วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศเปิดเผยราคากลาง-โครงการปรับปรุงรั้.pdf