ทดลองต้นแบบข่าวประชาสัมพันธ์

PPT

ด้วยมาตรการของภาครัฐ ทำให้สถานการณ์การแพร่กระจาย COVID-19 ณ ปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยน้อยลงตามลำดับ ถือว่าการแพร่กระจายได้ผ่านสถานการณ์แพร่กระจายรุนแรง (active phase) มาระดับหนึ่ง และกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย (transitional phase) ก่อนเข้าสู่ภาวะปกติ (inactive phase) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้กำหนดเปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั้งในและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีแนวปฏิบัติในการให้บริการทางทันตกรรม ดังนี้

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ส.ค.66_0001