ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566