เผยแพร่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่