ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

PPT

แบบปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการ

 

แบบ ปร.4 ปร.5 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แบบ-ปร.4ปร.5-ปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้น-และอาคารอำนวยการ-1.pdf

ขอบเขตของงาน TORงานปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ขอบเขตของงาน-TOR-งานปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้นและอาคารอำนวยการ-1.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้นและอาคารอำนวยการ.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้น-และอาคารอำนวยการ1.pdf

แบบ ปร.4 ปร.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน3ชั้นและอาคารอำนวยการ(ใหม่)https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/แบบ-ปร.4ปร.5-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน-3-ชั้น-และอาคารอำนวยการ-ใหม่.xlsx