การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการ

PPT

แบบปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการ

https://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/แบบปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้น-และอาคารอำนวยการฯ.pdf

แบบ ปร.4 ปร.5 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/แบบ-ปร.4ปร.5-ปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้น-และอาคารอำนวยการ.pdf

ขอบเขตของงาน TORงานปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ขอบเขตของงาน-TOR-งานปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้นและอาคารอำนวยการ.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้นและอาคารอำนวยการ.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารอำนวยการhttps://www.kbptc.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน-3-ชั้น-และอาคารอำนวยการ.pdf