วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา