ต้นแบบข่าวประชาสัมพันธ์

PPT

ด้วยมาตรการของภาครัฐ ทำให้สถานการณ์การแพร่กระจาย COVID-19 ณ ปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยน้อยลงตามลำดับ ถือว่าการแพร่กระจายได้ผ่านสถานการณ์แพร่กระจายรุนแรง (active phase) มาระดับหนึ่ง และกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย (transitional phase) ก่อนเข้าสู่ภาวะปกติ (inactive phase) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้กำหนดเปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั้งในและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีแนวปฏิบัติในการให้บริการทางทันตกรรม ดังนี้

  1. ผู้ป่วยและผู้ติดตาม จะต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองที่จุดคัดกรองผู้ป่วย (อาคาร 2 ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม)
  2. อนุญาตให้มีผู้ติดตามผู้ป่วย 1 คน
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้การรักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยด้วยโรค Covid-19 แต่รักษาหายแล้ว หรือสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิค-19 มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ หรือเดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี เชียงใหม่ และนราธิวาส หรือมีประวัติที่เกี่ยวข้องหรือมาจากบริเวณที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
  4. ขอเลื่อนนัดการรักษาในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนไปอีก 14 วัน กรณีผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มีไข้มากกว่า 37.3 °C ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก/หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นลดลง ลิ้นไม่รู้รสหรือลิ้นรับรสลดลง

2 thoughts on “ต้นแบบข่าวประชาสัมพันธ์

Comments are closed.