อิเล็กทรอนิกส์ Electronics

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
  • ข้อมุลทั่วไป
  • มาตรฐานการศึกษา
  • ครูประจำแผนก

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ : Electronics Program
      เรียนรู้ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หน่วยวัดทางไฟฟ้า ประเภทของไฟฟ้า กฎของโอห์ม การวิเคราะห์ตรวจซ่อม ต่อ และแก้ไขวงจรแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า การต่อและวิเคราะห์วงจรขยายทรานซิสเตอร์ เครื่องขยายเสียงแบบต่างๆ ปฏิบัติประกอบ-ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเสียงและวีดิโอ

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
- เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
- ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
- งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Video Clip เป็นต้น
- ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
- ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
- งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
- งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
- งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
- จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี
รับสมัครนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกสาขา ทุกสถาบัน
แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/การวัดและควบคุม)
- สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ระดับ ปริญญาตรี
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม/โทรคมนาคม)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายฑิฆัมพร