previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
  • ข้อมุลทั่วไป
  • มาตรฐานการศึกษา
  • ครูประจำแผนก

หลักสูตรศึกษาเกี่ยวกับการผลิตอาหารหลากหลายรูปแบบ คำนึงถึงคุณค่าของอาหรที่มีต่อผู้บริโภค การวางแผน การจัดเตรียมอาหาร สำหรับผู้บริโภควัยต่างๆ  เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดการธุรกิจอาหาร รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี
 
รับสมัครนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกสาขา ทุกสถาบัน
 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หลักสูตร 2 ปี
 
รับสมัครนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

นางลลิตา สมเขาใหญ่ 

นางนวกมล  ปราบเสร็จ

ครูพิเศษสอน