previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

สนใจ ใฝ่รู้
ก้าวนำเทคโนโลยี
คิดดี ทำดี
นี้คือวิถีแผนกคอมพิวเตอร์

  • ข้อมุลทั่วไป
  • มาตรฐานการศึกษา
  • ครูประจำแผนก

"Technology Thailand 4.0” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จึงทำให้ผู้ที่จบด้านนี้ เติบโตได้หลายแนวทางในวงการเทคโนโลยี อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสาขานี้ให้สามารถต่อยอดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้หลากหลาย

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี
 
รับสมัครนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกสาขา ทุกสถาบัน
 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หลักสูตร 2 ปี
 
รับสมัครนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ 

นายอภิสิทธิ์  ศรีทอง

ครูพิเศษสอน