• วิสัยทัศน ฯ
  • สัญลักษณ์
  • ประวัติวิทยาลัย
  • แผนประจำปี

วิสัยทัศน์

ทักษะเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำผลผลิต  เศรษฐกิจเพิ่ม  เสริมรายได้

ตราสัญลักษณ์

สีของวิทยาลัย

สีม่วง

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

            ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นสมควรให้ขยายการอาชีวศึกษา  ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง  ซึ่งเปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพ-ระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษอื่นๆ รวมทั้งสอนวิชาชีพให้แก่ นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
           เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538  คณะกรรมการจัดหาที่เพื่อตั้งสถานศึกษา ของจังหวัดกระบี่ โดยมี นายชวน  ภูเก้าล้วน เป็นประธานได้มอบหมายให้คุณ อวยพร  ไหมอ่อน ประสานกับสภาตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกำนันสมบัติ  เอ่งฉ้วน   เสนอเรื่องผ่านนายชิต  รอดขวัญ  นายอำเภอเมืองกระบี่ และนาย   กีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน  ได้เห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ (ควนส้มส้อย) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ บนเนื้อที่ 18 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  โดยได้ดำเนินการตามระเบียบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามขั้นตอนและผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสถิตย์ แสงศรี มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้กรมอาชีวศึกษา ดำเนินการก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ในที่ดินดังกล่าว  โดยนายสำคัญ  จุลสัตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ สมัยนั้น และนายเลื่อน  ศรีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นผู้ประสานงานในช่วงต่อมา
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา ชื่อย่อ คือ วช.กบ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Krabi Polytechnic College
ด้วยบทบาทและภาระงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ต้องจัดการศึกษาวิชาชีพหลากหลายเพื่อสนองความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนในท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะยากจน  คนพิการและสตรี  ได้มีโอกาสศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อนำไปเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  ตามปรัญญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า

                                                                      “ทักษะเลิศ   เชิดชูวัฒนธรรม   นำผลผลิต   เศรษฐกิจเพิ่ม   เสริมรายได้”
                                                                                                สีประจำวิทยาลัยฯ  คือสีม่วงเม็ดมะปริง