ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
         ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๒
              ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
               – สาขาวิชาช่างยนต์
               – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
               – สาขาวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์
              ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
               – สาขาวิชาการบัญชี
               – สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
                – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชุรกิจ
                ประเภทวิชาคหกรรม
                – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                 – สาขาวิชาการโรงแรม
            ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๒๒
                  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                 – สาขาวิชาช่างยนต์
                 – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
                 – สาขาวิชาการบัญชี
                 – สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
                 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                ประเภทวิชาคหกรรม
                 – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                 – สาขาวิชาการโรงแรม
             ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๒
                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                – สาขาวิชาการโรงแรม
             ๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๓
                ประเภทวิชาคหกรรม
               – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
               – สาขาวิชาการโรงแรม
                ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ)
                – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ)
                – สาขาวิชาการบัญชี
                – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              ๕. หลักสูตรระยะสั้น
                 – วิชาตัดผมขาย
                 – วิชาขับรถยนต์
                 – วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
                 – วิชาช่างช่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
                 – วิชาเบเกอรี่
                 – วิชาขนมไทย
                 – วิชางานพิมพ์สกรีน
                 – วิชานวดรักษาโรค
                 – วิชาแกะสลักผักและผลไม้
                 – วิชากรอบรูป
                    และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย
                ๕. หลักสูตรแกนมัธยม
                    – ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                    – ประเภทวิชาคหกรรม
                    – ประเภทวิชาศิลปกรรม