• ผู้บริหาร
  • ผู้บริหาร
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
  • ฝ่ายแผนงานฯ
  • ฝ่ายวิชาการ
  • รายละเอียดบุคลากร

นายวันชัย พันเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิมพ์มณี นวลศรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวันชัย พันเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพิมพ์มณี นวลศรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจิรวรรณ นบนอบ

หัวหน้างานบุคลากร

นางณัฐณิชา นิลพันธ์

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวยุพา คล่องดี

เจ้าหน้าที่งาน

นางกมลมาศ หมาดหมาน

หัวหน้างานการเงินและหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวโสภา จันทรานนท์

เจ้าหน้าที่งาน

นางอัจฉริยา พิชัยรัตน์

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวยุพา คล่องดี

เจ้าหน้าที่งาน

นายวันชาติ บุญญา

หัวหน้างานพัสดุ

นางศรินทร์ สวนกุล

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ

ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายจิรศักดิ์ เจริญรัตนากรณ์

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ

นายอุเชนทร กุลบุตร

ผู้ช่วยงานดูแลยานพาหนะ

นางสาววราภรณ์ ภารา

เจ้าหน้าที่งาน

นายธีรพร เย็นชุ่ม

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นายฑิฆัมพร สวนกุล

ผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่

นายวิชัย มาศโอสถ

ผู้ช่วยงานอาคารและสถานที่

นางวรรณิศา บุตรหลัง

หัวหน้างานทะเบียน

นางพิราภรณ์ เชื่อมาก

ผู้ช่วยงานทะเบียน

นางสาวยุวดี ดำเอียด

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววิภากุล บัวแก้ว

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวีรชัย นาคหวัง

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายฑิฆัมพร สวนกุล

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายวิชัย มาศโอสถ

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวีรชัย นาคหวัง

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางพรทิพย์ เจริญสุข

ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพ

นางกชพร โกศักดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่งาน

นางพิราภรณ์ เชื่อมาก

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวอรนลิน อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นางกชพร โกศักดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่งาน

นายนิกร จงจิตร

หัวหน้างานปกครอง

นายวิชัย มาศโอสถ

ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวจันทิมา ดวงขวัญ

เจ้าหน้าที่งาน

นายวีรชัย นาคหวัง

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววิภากุล บัวแก้ว

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางกชพร โกศักดิ์ศรี

เจ้าหน้าที่งาน

นางนวกมล ปราบเสร็จ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววรรณิศา บุตรหลัง

ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธีรพร เย็นชุ่ม

เจ้าหน้าที่งานด้านพยาบาล

นางสาวจันทิมา ดวงขวัญ

เจ้าหน้าที่งาน

ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์ เจะสา

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางพรทิพย์ เจริญสุข

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสันติชัย บรรจงแต้ม

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวจันทิมา ดวงขวัญ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวพิมพ์มณี นวลศรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารแผนงาน

นายสันติชัย บรรจงแต้ม

หัวหน้างานแผน

นางสาวพัชรกัญญ์ ดวงขวัญ

เจ้าหน้าที่งาน

นายฑิฆัมพร สวนกุล

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอภิสิทธิ์ ศรีทอง

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวิชัย มาศโอสถ

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปวริศา คุ้มสวน

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอรนลิน อินทร์แก้ว

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางปวีณา ลีลาประศาสน์

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

นางสาวปวริศา คุ้มสวน

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาววนัญชนา เชิงดี

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางปวีณา ลีลาประศาสน์

ผู้ช่วยงานงานวิจัยพัฒวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสันติชัย บรรจงแต้ม

ผู้ช่วยงานงานวิจัยพัฒวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวปวริศา คุ้มสวน

เจ้าหน้าที่งาน

นางจิรวรรณ นบนอบ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางกมลมาศ หมาดหมาน

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวปวริศา คุ้มสวน

เจ้าหน้าที่งาน

นางอัจฉริยา พิชัยรัตน์

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นางกมลมาศ หมาดหมาน

ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นายวิชัย มาศโอสถ

ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวปวริศา คุ้มสวน

เจ้าหน้าที่งาน

นางจีระภา บุญช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกุลรัตน์ บุญมูสิก

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวิชัย มาศโอสถ

ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุมาลี หมินหมัน

ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสุธารัตน์ ชูช่วย

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวสุธารัตน์ ชูช่วย

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอรนลิน อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

นางสาวรัตนาวลี หนูบูรณ์

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

นางสาววิภากุล บัวแก้ว

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอังสณา เขียวดำ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอังสณา เขียวดำ

ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางจิรวรรณ นบนอบ

ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุธารัตน์ ชูช่วย

เจ้าหน้าที่งาน

นางปวีณา ลีลาประศาสน์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระะบบทวิภาคี

นางสาววรรณิศา บุตรหลัง

ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระะบบทวิภาคี

นางสาวรัตนาวลี หนูบูรณ์

ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระะบบทวิภาคี

นางสาวสุธารัตน์ ชูช่วย

เจ้าหน้าที่งาน

นายวิชัย มาศโอสถ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายฑิฆัมพร สวนกุล

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุธารัตน์ ชูช่วย

เจ้าหน้าที่งาน

ข้อมูลบุคลากร

                ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ มีบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จำแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน

ลำดับ สถานภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน
1
ผู้บริหาร
4
2
ข้าราชการครู
11
3
พนักงานราชการครู
7
4
ครูพิเศษสอน
7
5
ลูกจ้างประจำ
7
6
ลูกจ้างชั่วคราว
7